Durante i ani, ła definision de àsido (o agro) ła xe stà giustà e mejorà pì olte.

  • Teoria de Arrhenius: un àsido l'è na sostansa che desfàndose in acqua ła dà fora ioni H+.
  • Teoria de Brønsted-Lowry: un àsido l'è na sostansa che ła xe bona de dar ioni H+ a n'altra specie chìmica.
  • Teoria de Lewis: un àsido l'è na sostansa che ła xe bona de ciapar un dopieto ełetrònego da n'altra specie chìmega (dita baxe).